۵ تیر، ۱۳۹۶

چکیده مقاله

ویژگی های چکیده مقاله علمی پژوهشی: . چکیده یک مقاله علمی باید شامل ضرورت و اهمیت موضوع، طرح سوال، نظریات مطرح در زمینه موضوع و نتیجه و نظریه ای که مولف به آن رسیده، و بین ۷۵ تا ۳۰۰ کلمه باشد، تعداد کلمات چکیده بسته به شیوه نامه نشریه یا کنفرانس مربوطه می تواند متفاوت […]