۵ تیر، ۱۳۹۶

علی رضایی

برای پذیرش مقاله در ژورنال آی اس آی اقدام نمودم و به موفقیت انجام شد

از تیم مطالعاتی آرتاپژوه ممنون هستم.